ŚLEDŹ NAS:

Facebook Link
Instagram Link
Logo CrossFit Black Star Wrocław

FAQ

KONTAKT

 1. pl
 2. en

 REGULAMIN KLUBU

z dnia 31.08.2017r.


 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Centrum Treningowego Wachnik & Gardziej Spółka Cywilna, powszechnie znanego jako CrossFit Black Star z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 18, 53-343. NIP 8992792906, zwany w dalszej części Regulaminu „CrossFit Black Star” lub „Klub”. 

 2. Klub świadczy usługi zajęć sportowych w zakresie grupowych zajęć CrossFit, treningów personalnych, oraz udostępniania klubu w ramach czasu Open Box do indywidualnych ćwiczeń Członków klubu.

 3. Dokument ten reguluje stosunki pomiędzy CrossFit Black Star mieszczącnym się we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 18, a osobą korzystającą z usług oferowanych przez CrossFit Black Star dalej zwaną „Członkiem Klubu”.

 4. Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni, którzy wypełnili Oświadczenie pierwszego wejścia, uiścili opłatę członkowską zgodną z Cennikiem oraz w pełni akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

I. DEFINICJE 

 1. Cennik – lista opłat obowiązujących za zakup określonego rodzaju Karnetu. 

 2. Karnet – karta wydawana przez CrossFit Black Star Członkom klubu uprawniająca do uczestnictwa w zajęciach sportowych oferowanych przez CrossFit Black Star oraz parkowania na parkingu przynależącym do klubu, nie dłużej niż dwie godziny. Karnet stanowi świadectwo członkostwa i uprawnia do zniżek wynegocjowanych dla klubowiczów u partnerów.

 3. Klient – osoba korzystająca z usług klubu

 4. Członek Klubu - osoba która na podstawie wykupionego karnetu lub posługując się kartą partnerską, korzysta z usług klubu.

 5. Klub – miejsce świadczenia usług zajęć sportowych przez CrossFit Black Star przy ul. Komandorskiej 18 z siedzibą we Wrocławiu. 

 

II. CZŁONKOSTWO 

 1. Członkiem klubu może zostać osoba mająca ukończone 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna ustawowego, Członkiem Klubu może również zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.

 2. Do nabycia statusu Członka Klubu niezbędne jest wypełnienie Oświadczenia CrossFit Black Star lub Umowy i Formularza Członkowskiego, oraz uiszczenie opłaty za świadczenie zajęć sportowych. 

 3. Członek klubu może, korzystać z siłowni oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu, na zasadach określonych w Regulaminie w zależności od rodzaju Karnetu.

 4. Członek klubu może korzystać z wolnych stref treningowych, poza zajęciami grupowymi, w wyznaczonych do tego celu godzinach i w sposób nie utrudniający pracy grup treningowych.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU 

 1. Każdy Członek Klubu i Klient zobowiązany jest do:

  1. zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu,

  2. oczyszczenia używanego sprzętu i ewentualnej jego dezynfekcji gdy zajdzie taka potrzeba,

  3. przebrania się w strój sportowy i zmiany obuwia, przed wejściem na teren sali do ćwiczeń siłowych lub zajęć grupowych, 

  4. do zostawienia po sobie bezwzględnego porządku oraz czystości, co w szczególności rozumiane jest, jako odkładanie sprzętu we wskazane przez klub miejsce, 

  5. przechowywania swoich rzeczy w szatni w udostępnionych miejscach, lub szafkach depozytowych. Członek klubu lub Klient odpowiedzialny jest za pilnowanie swojego klucza do szafki depozytowej. Zgubienie klucza do szafki depozytowej wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów wymiany zamka w szafce depozytowej. 

  6. korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, 

  7. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do Klubu, w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów oraz obsługę, 

  8. noszenia obuwia kąpielowego na gumowej antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe, 

  9. opuszczenia terenu Klubu najpóźniej w godzinach jego zamknięcia, 

  10. poinformowania obsługi Klubu o ciąży, schorzeniach cukrzycowych, niskim lub wysokim ciśnieniu, chorobach serca lub innych schorzeniach. W ww. przypadkach Członek Klubu/Klient powinien przedstawić w recepcji Klubu oświadczenie lekarza zezwalające na przyjęcie go do Klubu i zezwalające na wykonywanie ćwiczeń.

 2. Członek Klubu posiadający karnet ma obowiązek okazywać go przy wejściu do Klubu i przyłożenia do narzędzia rejestrującego przy recepcji Klubu. 

 3. Klient korzystający z usług Klubu na zasadzie jednorazowego wejścia zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia pierwszego wejścia.

 4. Członek Klubu ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeżeli w tym terminie nie skorzystał z Karnetu. 

 5. Odstąpienie od umowy następuje w momencie złożenia oświadczenia o odstąpieniu oraz zwrotu niewykorzystanego karnetu w recepcji Klubu. 

 6. Przed przystąpieniem do zajęć sportowych Członek Klubu zobowiązany jest do zapisania się na zajęcia za pośrednictwem strony internetowej www.crossfitblackstar.pl

 7. Palenie tytoniu, spożywanie oraz sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających na terenie Klubu i obiektu pod adresem Komandorska 18 jest surowo zabronione. Członkowie Klubu oraz Klienci nie posiadający statusu Członka Klubu nie stosujący się do tego punktu, zostaną wyproszeni z terenu Klubu, a zachowanie takie stanowi rażące naruszenie regulaminu Klubu.

 8. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku złego samopoczucia mogącego chociażby stwarzać poczucie ograniczenia zwykłych funkcji organizmu, w tym m.in.: percepcyjno-ruchowych należy uzgodnić uczestnictwo z prowadzącym zajęcia.

 9. Każda osoba w Klubie zobowiązana jest do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób bezpieczny dla użytkownika i osób postronnych. W szczególności surowo zabronione jest rzucanie na terenie siłowni talerzami, sztangami, hantlami i wszelkim innym sprzętem.

 10. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia Klubu lub jego pomieszczenia ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.

 

IV. RODZAJE KARNETÓW i WEJŚĆ DLA KLIENTÓW

 1. CrossFit Black Star oferuje następujące rodzaje karnetów: Karnet Open 1 miesiąc, Karnet Open 3 miesiące, Karnet Open 6 miesięcy, Karnet Open 12 miesięcy, Seminarium Fundamentals, Wejścia Business &Travel, Wejście Jednorazowe, Program BeBetter

 2. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje karnetów określa Cennik. 

 3. Promocje i rabaty określone w Cenniku mają charakter czasowy.

 4. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w strukturze karnetów i Cenniku, jednak zmiany te nie będą miały wpływu na wartość już trwających karnetów.

 

V. OPŁATY 

 1. Opłaty za Karnety obowiązują w takiej wysokości jak przedstawiono w Cenniku i są płatne najpóźniej przed pierwszym wykorzystaniem karnetu. Opłaty należy uiścić w recepcji Klubu lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej. 

 2. Opłaty za karnet wyszczególnione są w Cenniku załączonym do niniejszego Regulaminu. Opłaty są należne i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe, okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy lub w zależności od rodzaju Karnetu określona ilość wejść lub okres. Wszelkie płatności otrzymywane z góry będą traktowane, jako wpłaty na poczet usług świadczonych w kolejnych okresach rozliczeniowych. 

 3. W przypadku, gdy umowa została zawarta na określoną liczbę wejść, opłata za karnet płatna jest w chwili zawarcia umowy. 

 4. Opłaty za karnet można wnosić w formie gotówkowej i bezgotówkowej przy pomocy portalu Płatności24.pl.

 5. Członek Klubu wnosi jednorazową opłatę w wysokości 10zł, za kartę parkingową, która jest jednocześnie kartą klubowicza, ta opłata jest bezzwrotna.

 6. WIRTUALNY PORTFEL KLUBOWICZA - Każdy Członek Klubu musi doładować swój wirtualny portfel klienta o minimum 10zł. Podczas dokonywania zapisu na zajęcia z portfela pobierane jest 10zł i zwracane gdy pojawi się na nich. W przypadku gdy Członek Klubu nie odwoła zapisu na zajęcia, najpóźniej do 1 godziny przed ich rozpoczęciem i nie pojawi się na nich, opłata zostanie pobrana z portfela klubowicza. Wirtualny portfel może służyć do płatności za produkty dostępne w recepcji klubu. Doładować portfel można osobiście lub poprzez płatności elektroniczne. Klient może wypłacić środki zgromadzone w portfelu w każdym momencie.

 7. Istnieje możliwość dokonania cesji karnetu na inną osobę.

 

VI. ZAWIESZENIE i WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Zawieszenie umowy członkowskiej jest możliwe tylko dla umów 3,6 i 12 miesięcznych.

  1. umowa 3 miesięczna może zostać zawieszona 1 raz na okres 10 dni

  2. umowa 6 miesięczna może zostać zawieszona 2 razy na okres 10 dni

  3. umowa 12 miesięczna może zostać zawieszona 3 razy na okres 10 dni

 2. Członek Klubu ma prawo do wypowiedzenia jedynie umowy członkowskiej zawartej na 6 lub 12 miesięcy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, po opłaceniu określonej liczby rat. Pozostałe umowy muszą zostać zrealizowane w pełnym wymiarze. 

  1. wypowiedzenie umowy 6 miesięcznej możliwe jest po opłaceniu 3 rat umowy

  2. wypowiedzenie umowy 12 miesięcznej możliwe jest po opłaceniu 7 rat umowy

 

VII. REKLAMACJE 

 1. Członkowie klubu oraz Klienci mogą składać reklamacje dotyczące wykonywania umowy przez CrossFit Black Star, w formie pisemnej na adres Klubu lub w formie elektronicznej na adres: info@crossfitblackstar.com

 2. CrossFit Black Star rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni i udziela odpowiedzi w formie pisemnej lub formie elektronicznej, w zależności od sposobu wpłynięcia reklamacji do Klubu.

 

VIII. Dane Osobowe

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Treningowe Wachnik & Gardziej Spółka Cywilna

 2. Dane osobowe członków korzystających z usług klubu przetwarzane są w celu świadczenia usług zgodnie z Regulaminem.

 3. Każdy członek ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także możliwość dokonania korekty takich danych.

 4. Udostępnienie danych osobowych przez Członka Klubu ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że Klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z usług klubu nie będzie możliwe.

 5. Klienci oraz członkowie klubu wyrażają zgodę na przesyłanie przez klub na podany przez siebie adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych oraz organizacyjnych. 

 

IX. Udostępnianie zasobów klubu firmom zewnętrznym.

 1. Klub CrossFit Black Star umożliwia podnajęcie swoich powierzchni na warunkach określonych w Umowie Partnerskiej.

 2. Treningi personalne mogą być prowadzone wyłącznie przez trenerów Klubu CrossFit Black Star, lub trenerów zewnętrznych posiadających własną działalność gospodarczą, którzy dokonali wcześniejszych ustaleń z władzami Klubu i spisali te ustalenia w Umowie Partnerskiej.

 3. Każda osoba przebywająca na terenie Klubu CrossFit Black Star, zobowiązana jest do respektowania zasad niniejszego regulaminu.

 

X. Korzystanie z parkingu

 1. Klub CrossFit Black Star dysponuje ograniczoną liczbą miejsc na parkingu zamkniętym, na który wstęp mają tylko klienci posiadający kartę klubowicza lub kartę gościa, oraz inni najemcy z obiektu Komandorska 18. Jeżeli zasoby parkingu zostaną wyczerpane, klient powinien szukać miejsca parkingowego na pobliskich strefach parkingowych. Obowiązuje zakaz parkowania na innych miejscach parkingowych należących do myjni, lub firm działających przy Komandorskiej 18.

 2. Z parkingu korzystać można wyłącznie podczas wizyty w klubie. Maksymalnie przez 2 godziny.

 3. Klienci pierwszy raz przyjeżdżający do klubu, nie posiadający karty otwierającej szlaban wjazdowy, powinni podejść do recepcji i poprosić o jej wydanie.

 4. Klub CrossFit Black Star nie bierze odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu. 

 5. Właścicielem parkingu jest właściciel obiektu Komandorska 18, należy przestrzegać zasad i reguł korzystania z parkingu, w innym przypadku koszty odholowania pojazdu, lub wyznaczonej kary umownej w wysokości 500zł przechodzą na właściciela źle zaparkowanego pojazdu.

 6. Wszelkie problemy z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać obsłudze klubu.

 

X. INNE POSTANOWIENIA 

 1. CrossFit Black Star jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów, klientów i Członków Klubu, dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów CrossFit Black Star, w tym także utrwalania wizerunku Członków i Klientów klubu. CrossFit Black Star zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu Klubu. Obrazy z kamer przeglądane są tylko przez osoby do tego upoważnione. Kamery zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i celach dowodowych. Klient podpisując Regulamin wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku. 

 2. Rzeczy znalezione w Klubie oraz w szafkach Klubowych będą przechowywane przez okres 14 dni, na koszt i ryzyko osoby, która taką rzecz w Klubie, lub szafce klubowej pozostawiła. Rzeczy pozostawione w Klubie i nieodebrane we wskazanym czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. . Za mienie pozostawione niezgodnie z brzmieniem pkt.2 CrossFit Black Star nie ponosi odpowiedzialności. 

 3. CrossFit Black Star ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. W takim przypadku karnety ulegają przedłużeniu o okres trwania remontu. 

 4. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek klubu przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej. 

 5. CrossFit Black Star nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci Członka klubu, powstałe w związku z korzystaniem z usług CrossFit Black Star (włączając zdarzenia spowodowane użyciem urządzeń lub sprzętu należących do CrossFit Black Star). 

 6. CrossFit Black Star zastrzega sobie, iż uczestnicy szkoleń, warsztatów, imprez, eventów itp. organizowanych przez CrossFit Black Star wyrażają zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez CrossFit Black Star wszelkich dokumentów przedstawiających wizerunek uczestników (zdjęcia itp.) 

 7. Użyczanie karnetu innemu Członkowi klubu oraz osobie trzeciej jest zabronione. 

 8. W wyjątkowych sytuacjach po wyrażeniu zgody przez pracownika recepcji Członek może zaproponować inną osobę na swoje miejsce w czasie trwania niniejszej umowy. Zaproponowana osoba wejdzie w prawa i obowiązki Członka klubu, po wcześniejszym podpisaniu przez nową osobę Umowy. W celu skorzystania z powyższego Członek klubu musi mieć uregulowane wszystkie dotychczasowe należności z tytułu opłat Członkowskich. 

 9. Klub zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo mienia będącego własnością Członków klubu, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

CrossFit Journal: The Performance-Based Lifestyle Resource

Adres:

CrossFit Black Star

Komandorska 18 

53-343 Wrocław

Polska

info@crossfitblackstar.com

+48 534 417 840 | Recepcja

+48 500 307 584 | Manager

Kontakt

Plan Zajęć

FAQ

Rejestracja

Jak Zacząć

Współpraca

Community

Opinie

Parking

Regulamin Klubu

Logo CrossFit Black Star Wricław